Grüntee

CHINA

Gunpowder

Chun mee

Yunnan FOP

Gu Zhang Mao Jian

Lung Ching

Pi Lo Chun

Pai Mu Tan (Weisstee)

Jasmin Tee

Chung Hao

JAPAN

Sencha

Bancha

Sencha Yamato

Kukicha

Gyokuro Asahi

INDIEN

Darjeeling Arya

Assam Joonktollee

Metzgergasse 17

9000 St. Gallen

Schweiz

071 223 40 60

076 322 40 60

la_theiere@gmx.ch